اصلي_بینر

امریکا

په اورلانډو کې د 2019 پوښښ -1
په اورلانډو کې د 2019 پوښښ -3
په اورلانډو کې د 2019 پوښښ -2

په اورلانډو کې د 2019 پوښښ -1

په اورلانډو کې د 2019 پوښښ -2

په اورلانډو کې د 2019 پوښښ -3

په اتلانتا کې د 2018 پوښښ
په اورلانډو کې د 2017 پوښښ
په شیکاګو کې د 2016 پوښښ -1

په اتلانتا کې د 2018 پوښښ

په اورلانډو کې د 2017 پوښښ

په شیکاګو کې د 2016 پوښښ -1

په لاس ویګاس کې 2015 سطح -1
په لاس ویګاس کې 2015 سطح -2
په لاس ویګاس کې 2015 سطح -3

په لاس ویګاس کې 2015 سطح -1

په لاس ویګاس کې 2015 سطح -2

په لاس ویګاس کې 2015 سطح -3

په لاس ویګاس کې 2015 سطح -4
په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -1
په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -2

په لاس ویګاس کې 2015 سطح -4

په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -1

په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -2

په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -3
په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -4
په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -1

په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -3

په اورلانډو کې د 2015 پوښښ -4

په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -1

په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -2
په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -3
په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -4

په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -2

په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -3

په لاس ویګاس کې د 2014 پوښښ -4

2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -1 کې
2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -2 کې
2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -3 کې

2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -1 کې

2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -2 کې

2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -3 کې

2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -4 کې
په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -1
په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -2

2013 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -4 کې

په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -1

په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -2

په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -3
په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -4
2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -1 کې

په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -3

په اتلانتا کې د 2013 پوښښ -4

2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -1 کې

2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -2 کې
2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -3 کې
2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -4 کې

2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -2 کې

2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -3 کې

2012 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -4 کې

په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -1
په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -2
په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -3

په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -1

په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -2

په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -3

په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -4
2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -1 کې
2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -2 کې

په اورلانډو کې د 2012 پوښښ -4

2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -1 کې

2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -2 کې

2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -3 کې
2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -4 کې
په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -1

2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -3 کې

2011 FEICON BATIMAT په ساو پاولو -4 کې

په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -1

په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -3
په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -4
په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -2

په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -2

په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -3

په لاس ویګاس کې د 2011 پوښښ -4